Dofinansowanie wdrożeń systemów ERP

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Firmy z województwa mazowieckiego mogą starać się nawet o 70 000 zł w ramach Poddziałania 3.1.2. Rozwój MŚP RPO WM.

Dotację można uzyskać dokładnie w ramach Działania 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP (typ projektu „Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo”) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Jaki jest cel Poddziałania?

Celem Poddziałania 3.1.2 Rozwój MŚP jest podniesienie konkurencyjności sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Będzie to możliwe dzięki bonom na doradztwo, które przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć na zakup zewnętrznych usług doradczych o charakterze prorozwojowym. Usługi te mają być świadczone przez instytucje otoczenia biznesu.

Jaki jest cel usług doradczych?

W ramach usług doradczych świadczonych przez IOB przedsiębiorcy będą mogli liczyć przede wszystkim na:
•    wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw polegające na udzielaniu bonów na doradztwo m.in. w zakresie opracowania strategii, monitorowania biznesu, transferu technologii i prognozowania,

•    korzystanie z zaawansowanych, wyspecjalizowanych usług doradczych, w szczególności w zakresie wdrożenia nowego produktu/usługi, w tym specjalistycznych usług laboratoryjnych, pomiarowych, diagnostycznych, certyfikacyjnych, testowania produktu, testowania technologii, usług usprawniających zarządzanie (optymalizacja procesów logistycznych, automatyzacja obiegu dokumentów), analiz marketingowych, analiz finansowo-ekonomicznych, opracowań i wdrożeń strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania.

W praktyce przedsiębiorcy będą mogli zyskać dofinansowanie na prace doradcze i wdrożeniowe umożliwiające wdrożenie systemów informatycznych wspierających pracę przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie wdrożeń

Dofinansowanie wdrożeń – kryteria

•    nabór wniosków: do 2 listopada 2016 r.,
•    dla kogo: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
•    maksymalna wartość dofinansowania: 70 000 zł,
•    maksymalny poziom dofinansowania: 60%.

Wyżej wymienione wsparcie nie może dotyczyć bieżącej działalności MŚP. Dodatkowym wymaganiem jest posiadanie głównej siedziby na terenie województwa mazowieckiego, minimum od 12 miesięcy.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Netrix http://systemy.netrix.com.pl/

Jesteś zainteresowany uzyskaniem dotacji?

W celu uzyskania informacji nt. przedmiotu dofinansowania bądź innych kwestii, wypełnij poniższy formularz. Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe.

  Imię i nazwisko

  Firma

  Adres email

  NIP

  Telefon


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000)


  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość do Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

  Uprzejmie informujemy, że:
  a) Connecto Sp. z o. o o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych,
  b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności,
  c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.,
  d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej
  e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres biuro@connecto.pl lub pisemnej na adres Connecto Sp. z o.o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec.

  Dofinansowanie wdrożeń systemów ERP

  | Systemy ERP |